ผู้เยี่ยมชม

 

สัญลักษณ์ของสินค้าเคมีที่เป็นอันตราย

     การนำเข้า และส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ สารเคมีเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีการนำเข้าเป็นจำนวนมาก โดยผ่านทางการขนส่งทางน้ำ ในบรรดาสารเคมีที่นำเข้ามานั้นมีทั้งชนิดที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สารเคมีอันตรายนั้นแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทมีสัญลักษณ์บอกให้รู้ถึงลักษณะอันตรายของสารชนิดนั้นตามหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติ

วัตถุระเบิด (EXPLOSIVES)
 
สารที่สามารถเกิดการระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนเปลวไฟ การถูกกระแทก หรือถูกกระทำด้วยตัวจุดระเบิด ได้แก่ กระสุนปืน ตัวจุดระเบิด ดินปืน เป็นต้น

 
ก๊าซไวไฟ (FLAMMABLE GASE)
 
ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ง่าย เมื่อได้รับความร้อนและเปลวไฟ ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น             

  
 
ก๊าซพิษ (TOXIC GASES )

 
ก๊าซที่เมื่อสูดดมกลืน สัมผัสร่างกายแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอาจเสียชีวิตได้ ได้แก่ ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น


  
ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GASES)
 
ก๊าซที่ถูกอัดไว้ในถึงด้วยความดันสูงเมื่อถูกกระแทกอย่างแรงอาจเกิดการระเบิดได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน เป็นต้น

  
ของเหลวไวไฟ (FLAMMABLE LIQUIDS )
 
สารที่สามารถติดไฟได้ง่าย เมื่อได้รับความร้อน หรือเปลวไฟ ได้แก่ แอลกอฮอล์ แลคเกอร์ เป็นต้น

  
ของแข็งไวไฟ (FLAMMABLE SOLIDS)
 
สารที่สามารถลุกไหม้ได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ ได้แก่ ไม้ขีดไฟ กำมะถัน เป็นต้น

  
สารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (SUBSTANCE LIABLE TO SPOTANEOUS COMBUSTION)
 
สารเมื่อได้รับความร้อนจะสามารถเก็บสะสมความร้อนไว้ในตัวเองจนเกิดการลุกไหม้ ได้แก่ เศษฝ้าย ฟอสฟอรัส เหลือง หรือ ขาว เป็นต้น

  
สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES)
 
สารเมื่อถูกน้ำหรือความชื้นจะทำให้เกิดก๊าซไวไฟซึ่งลุกไหม้ได้ ได้แก่ แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม เป็นต้น

  
สารออกซิไดซ์ (OXIDIZING SUBSTANCES)
 
สารที่ตัวเองไม่เกิดการลุกไหม้แต่ช่วยให้สารอื่นๆ ลุกไหม้ได้ โดยสลายตัวให้ก๊าซออกซิเจนออกมา ได้แก่ ปุ๋ย แอมโมเนียในเตรท ด่างทับทิม เป็นต้น
  
สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ORGANIC PEROXIDES)
 
สารที่สลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจนซึ่งจะทำให้ตัวมนเองและสารอื่นเกิดการลุกไหม้ได้ ได้แก่ ไดคูมิวเปอร์ออกไซด์ เม็ทธิล เอ็กธิลคีโทนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น
  
สารพิษ (TOXIC SUBSTANCES)
 
สารที่เมื่อกิน หายใจ หรือสัมผัสกับผิวหนังแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และอาจถึงชีวิตได้ได้แก่ ยาฆ่าแมลงสารประกอบปรอท เป็นต้น
  
สารแพร่เชื้อได้ (INFECTIOUS SUBTANCES)
 
สารที่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดเชื้อโรค ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น 
  
วัสดุกัมมันตรังสี (RADIOACTIVE MATERIAL)
 
วัสดุที่สามารถแผ่รังสีได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัสดุต่างๆ และต่อสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับรังสีนั้น
ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นกับปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่ ชนิดของรังสี พลังงานของรังสี ปริมาณของรังสีและชนิดของอวัยวะที่รังสีตกกระทบ เช่น โคบอลท์ 60 เรดียม ยูเรเดียม
  
สารกัดกร่อน (CORROSIVES)
 
สารที่มีคุณสมบัติในการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายหรือสินค้าอื่นๆ ได้แก่ กรดต่างๆ ด่างต่างๆ
  
สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES AND ARTICLES)

สารที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในประเภทใดได้ และมีอันตรายไม่มาก ได้แก่ แอสเบสทอส เม็ดละหุ่ง เป็นต้น 


 ที่มา แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

 

back