ผู้เยี่ยมชม

 


       ตารางสีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
 
ชื่อก๊าซที่บรรจุสูตเคมี สีภาชนะบรรจุ
ภาษาไทย 
   สีภาชนะ
 บรรจุ
 ภาษาอังกฤษ

 BS381 
C NO. 
สีแถบ
ภาษาไทย    
สีแถบ  
 ภาษาอังกฤษ   
 BS381 
C NO.
อะเซทีลีน C2H2 เลือดหมูcrimson 540
 -
 - -
อากาศ - เทาfrench grey 630  ขาว 
 - -
แอมโมเนีย NH3 ดำ - แดงและเหลือง - -
อาร์กอน Ar ฟ้าหม่นpeacock blue
 103 - - -
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2ดำ- - ขาว - -
คาร์บอนมอนอกไซด์ COแดงsignal red
 537 เหลืองgolden yellow 356
คลอรีน Cl2 เหลืองgolden yellow 356 - - -
ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทนCCl2F2 เทาfrench grey 630 ม่วง dark violet 796
เอทิลคลอไรด์C2H5Cl เทาfrench grey 630 แดง signal red 537
เอทีลีน C2H4 ม่วงdark violet 796 แดง signal red 537
เอทีลีนออกไซด์ C2H4O ม่วง
dark violet 796 แดงและเหลือง - -
ฮีเลียมHeน้ำตาลmiddle brown 411 - - -
ไฮโดรเจนไซยาไนด์HCN ฟ้าหม่นpeacock blue 103 เหลืองgolden yellow
 356
ไฮโดรเจนH2 แดงsignal red 537 ดำ - -
เมทิลโบรไมด์CH3Br ฟ้าหม่นpeacock blue 103 ดำ - -
เมทิลคลอไรด์CH3Clเขียวlight brunswick green 225 แดง signal red 537
นีออนNeน้ำตาลmiddle brown 411 ดำ - -
ไนโตรเจนN2เทาfrench grey 630 ดำ - -
ออกซิเจนO2 ดำ - - - - -
ฟอสสจีนCOCl2 ดำ  -   -  เหลืองgolden yellow 356
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์SO2 เขียวlight brunswick green 225 เหลืองgolden yellow 356


back