ผู้เยี่ยมชม

 


           
                PRESSURE :
 


 psikg/cm²barpamm H2OAtm
psi      1 7.03x10-2 6.895x10-2 6.895x10  7.03x102 6.805x10-2
kg/cm²   14.22      1    0.981 9.807x104    1x104    0.968
bar    14.5    1.02       1    1x105  1.02x104    0.987
pa(N/M2) 1.45x10-4  1.02x10-5    1x10-5       1    0.102  9.87x10-6
mm H2O 1.42x10-3   1x10-4 9.807x10-5     9.807       1 9.677x10-5 
Atm    14.7   1.033    1.013 1.013x105 1.033x10       1


back