ผู้เยี่ยมชม

 


 
วิสัยทัศน์ (Vision)

      เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก๊าซที่มีคุณภาพ สู่ลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเน้นเรื่องการบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

พันธกิจ (Mission)
  1. เน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลัก
  2. เน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการลูกค้าให้ครบวงจร
  4. เน้นเรื่องการลงทุนและการจัดการด้านการขนส่งสินค้า
  5. ฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเสมอ
  6. พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  7. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า